Persondata

Behandling af persondata

 

Oplysningspligt over for kontaktpersoner hos kunder og leverandører

 

M2 Administration ApS (i det følgende kaldet M2A) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. 

 

Som en del af vores forretningsaktiviteter registrerer og behandler vi personoplysninger om kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Vi behandler personoplysninger om fysiske personer både som dataansvarlig, når vi gør det på egne vegne, og som databehandler, når vi gør det på vegne af vores kunder. Vi redegør nedenfor for, hvordan vi anvender disse personlige oplysninger.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

M2A er dataansvarlig for dine personoplysninger. M2A har adresse på Krakasvej 17, 3400 Hillerød.

 

 

2. Indsamling af personoplysninger og vores grundlag for at behandle personoplysninger

M2A indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige som led i vores samarbejde med kunder og leverandører. M2A er i den forbindelse berettiget og forpligtet til at indsamle og behandle personoplysninger i form af kontaktoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere som led i forretningsmæssige aktiviteter og lovkrav om opbevaring, dokumentation og indberetning mv. Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er:

 

at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale med dig

at behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse som dataansvarlig, eller

at behandlingen er lovlig og nødvendig efter en konkret interesseafvejning.

 

 

3. Anvendelse af personoplysninger

 Kontaktoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

Generel administration i henhold til indgåede administrationsaftaler

E-mailkorrespondance

Afgivelse og modtagelse af ordrer

Udarbejdelse af regnskab og fakturering

Dokumentation af oplysninger om kontaktpersoner i kontrakter m.v.

 

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

M2A videregiver personoplysninger, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i forhold til kontraktlige forpligtelser med kunder, jf. ovenfor. Dine personoplysninger kan i den forbindelse bl.a. blive videregivet til revisorer, advokater eller til brug for legitimering i henhold til lov om hvidvask. Oplistningen er ikke udtømmende.

 

 

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til M2As samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vegne af M2A efter instruktion og kontrol i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

 

 

6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Det vil som udgangspunkt være fem år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne er registreret/sidst behandlet afhængig af formålet med behandlingen af oplysningen, dog vil der være tilfælde hvor M2A har en retlig forpligtelse til at gemme oplysninger i længere tid.

 

 

7. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til sikkerhedsmæssige standarder. Vi bestræber os således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

 

8. Dine rettigheder.

A) Ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til efter gældende regler herom, at få berigtiget og slettet personoplysninger om dig, samt at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

B) Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger og ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at modtage dine personoplysninger og til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående punkter, kan du rette henvendelse til os på tlf. 70555655 eller e-mail kontakt@m2a.dk

 

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med måden vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan også kontakte M2A via tlf. Tel: +45 70 555 655  eller e-mail kontakt@m2a.dk eller på adressen Krakasvej 17, 3400 Hillerød.