Administration

Vores ydelser inden for ejendomsadministration

 

Når vi varetager administrationen af dine investeringsejendomme, arbejder vi kontinuerligt på at optimere driften og den løbende økonomi i ejendommen. En god og løbende kommunikation med dig, lejere og vicevært bliver prioriteret højt, så vi finder den løsning, der passer til netop dit behov og dine ejendomme.


    O
pkrævning af leje, vand, afledningsafgift, varme og evt. el.


 

Udarbejdelse af forbrugsregnskab

 

Udarbejdelse af lejekontrakter og ind- og udflytningsrapporter

 

Varsling af lejeforhøjelser i forbindelse med offentlige forhøjelser af afgifter.

 

Rekvirering og styring af håndværkere m.m. – herunder indhentning af tilbud vedrørende almindelig vedligeholdelse i det omfang ejerne måtte ønske dette

 

Kontrol af løbende ind- og udbetalinger

 

Den løbende kontakt med lejerne

 

Genudlejning/markedsføring

 

Ejendoms- og viceværtservice

 

Løbende kontakt med vicevært

 

Afleveringsforretning ved til- og fraflytning, herunder opgørelse af fraflytningskrav

 

Kontakt til forbrugsmålerfirma og udsendelse af vand og varmeregnskab

 

Forhøjelse af a conto varmebidrag, såfremt dette er påkrævet


    F
orhøjelse af a conto vandbidrag, såfremt dette er påkrævet


 

Påkravsprocedure og eventuel overgivelse til retslig inkasso hos tilknyttet advokatfirma

 

Nødtelefon til M2 Administration i tilfælde af skader på ejendommen, eksempelvis ved brand-, vand- eller stormskader

 

Pasning af grønne anlæg og udenomsarealer

 

Snerydning og glatførebekæmpelse

 

Renholdelse af indvendige og udvendige fællesarealer

 

Affaldshåndtering

 

Måleraflæsninger

 

Mindre vedligeholdelsesopgaver

 

Istandsættelse

 

Gennemførelse af flyttesyn

 

Afleveringsforretning på erhvervslejemål

 

Hjælp til sager indgivet til Huslejenævnet

Vi har et stærkt team af medarbejdere, som alle har en lang og bred erfaring inden for ejendomsbranchen. 

 

Medarbejdernes særegne kvalifikationer, kompetencer og personlige egenskaber, er det vores mål, at yde en kvalitetsbevidst og professionel service over for vores lejere, og at der samtidig -  med et skarpt øje og omtanke for et omskifteligt ejendomsmarked - foretages rentable investeringer, med det mål at videreudvikle en bæredygtig ejendomsportefølje.

 

Medarbejdernes kvalifikationer, kompetencer og daglige trivsel på kontoret spiller en stor rolle for os, da vi ikke må glemme, at de trods alt er vores vigtigste ressourcer. Videreudvikling af deres kompetencer og opdatering af deres viden inden for eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer sikrer, at vi kan leverer  effektiv og professionel information til vores lejere.